Вступ

Виправлення Babylon помилки

Оновлення під час виконання

Наш майбутній випуск тестової мережі, орієнтований на вміст, Babylon, пропонує деякі захоплюючі зміни для учасників testnet.

Що таке Вавилон?

Oleksandr Zinkevych

Ambassadors

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store